ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
  • 1. βελτίωση της γνώσης αναφορικά με τα ποιοτικά στοιχεία των περιστατικών της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα

Η υπάρχουσα γνώση είναι λιγοστή, κατακερματισμένη και δεν εμπεριέχει την ποιοτική πληροφορία που θα συμβάλλει σε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου της σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Το έργο συμβάλει σε μια βελτιωμένη κατανόηση των ποιοτικών συνθηκών που συντελείται η σεξουαλική και έμφυλη βία εντός του προσφυγικού πληθυσμού και ενοποιεί όλες τις υπάρχουσες πηγές. Η χαρτογράφηση αυτή θα είναι πολύ σημαντική για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών αντιμετώπισης.

 

  • 2. Ενίσχυση της συνεργασία και της δικτύωσης των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι στην σεξουαλική και έμφυλη βία

Το Έργο θα προωθήσει την διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται σε συγκεκριμένους προσφυγικούς καταυλισμούς και Δήμους. Φέρνοντας σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους/επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, το έργο διευκολύνει όχι μόνο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση μεταξύ ομοτίμων (peer to peer learning) αλλά και την ανταλλαγή πρακτικών, τον συντονισμό και τις πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Διευκολύνει επίσης προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τα ζητήματα φύλου κατά την παροχή υπηρεσιών στις προσφυγικές κοινότητες.

  • 3.Ενίσχυση των ικανοτήτων 120-150 επαγγελματιών και χειριστών υποθέσεων (case workers) στους καταυλισμούς και στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ώστε να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν τα περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιζώντων αυτού του είδους βίας.

Το έργο θα ενισχύσει τις ικανότητες και τη συνεργασία των επαγγελματιών, σε εθνικό επίπεδο, ώστε αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται καλύτερα στα θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμός καθώς και σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο να γίνουν θύματα. Αυτό θα τους επιτρέψει να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν, με καλύτερο τρόπο, τα περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες.

 

  • 4. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της προσφυγικής κοινότητας σε θέματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας και ενδυνάμωση ατόμων που θα δράσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων

Το έργο θα ενεργοποιήσει έναν καινοτόμο και συμμετοχικό διάλογο με προσφυγικές κοινότητες και τα ίδια τα θύματα (μέσω για παράδειγμα των ξενώνων ή μέσω των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο) σε μια προσπάθεια παροχής πρακτικών πληροφοριών για τα ζητήματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας και τις υφιστάμενες πρακτικές αντιμετώπισης της αλλά και για να ενδυναμώσει επιλεγμένα άτομα να δράσουν ως πολλαπλασιαστές (multipliers) των πληροφοριών στις ευρύτερες κοινότητες όπου ανήκουν. Οι ομάδες ενδυνάμωσης είναι μια μεθοδολογική καινοτομία που θα δοκιμαστεί και αναμένεται να φέρει θετικά αποτελέσματα. Αυτή η καινοτομία αναμένεται να αυξήσει, με έμμεσο τρόπο, την καταγγελία τέτοιων περιστατικών στις αρχές και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών στις κοινότητες.

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο