Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ), τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ – Ελλάδας) και τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).
Η εταιρική σχέση διαρθρώθηκε με βάση τις αρχές της εξειδίκευσης και της συμπληρωματικότητας, την προσπάθεια συνδυασμού παρεμβάσεων ανάλυσης και πεδίου με μια τεκμηριωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε στοιχεία, την πολυτομεακή και διεπιστημονική συνεργασία και τη βιώσιμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
logo CECL ELL resized

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του είναι να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Σκοπό του Κέντρου αποτελεί, ειδικότερα, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημοσίων πολιτικών, η παροχή θεσμικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1995 και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης, παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας και ενίσχυση ικανοτήτων σε περισσότερες από 25 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRANET) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και είναι επιφορτισμένο με τη συλλογή στοιχείων και την παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγικής κρίσης.

www.cecl.gr
GIATROI-logo-EN

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το 1990. Είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου. Σκοπός των Γιατρών του Κόσμου είναι η διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στην υγεία για όλους και κυρίως τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κρίση και αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και σοβαρές ανισότητες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Η βασική αρχή που διέπει τις δράσεις των ΓτΚ είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην φροντίδα υγείας και στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, την θρησκεία, την ιδεολογία ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ως εκ τούτου, οι ΓτΚ καθοδηγούνται από τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Ωστόσο, αυτή η ουδετερότητα δεν εμποδίζει τους ΓτΚ από το να μιλήσουν ανοιχτά και να καταγγείλουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπιστώνουν μέσα από την δράση τους στο πεδίο. Οι ΓτΚ – Ελλάδας είναι παρόντες και ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης υποδοχής στην Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας κοινωφελών δομών όπως τα Ανοικτά Πολυϊατρεία στα αστικά κέντρα της χώρας, οι δομές φιλοξενίας ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Αθήνα, οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους χώρους υποδοχής προσφύγων και οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες περιπτώσεις αιτούντων άσυλο όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι γυναίκες επιζήσασες έμφυλης βίας.

mdmgreece.gr
Logo_GGOPIF_EL resized

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι δημόσιος φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η αποστολή του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην προώθηση και υλοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Η ΓΓΟΠΙΦ σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και λειτουργεί συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας πανελλαδικά καθώς και την εθνική γραμμή SOS για τις γυναίκες θύματα βίας. Τα συμβουλευτικά κέντρα δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που παραπέμπονται από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τις ανοιχτές δομές προσωρινής φιλοξενίας και ΜΚΟ και παρέχουν υπηρεσίες όπως ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική, πληροφόρηση, νομική συμβουλευτική, διευκόλυνση της πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας και παραπομπές στους ξενώνες φιλοξενίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

www.isotita.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο