Εναρκτήρια συνάντηση: 17-18 Ιανουαρίου 2019, Αθήνα
12 Ιουνίου, 2019
Show all

1ο Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου EMPOWER_REF το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. (REC-RDAP-GBV-AG-2017), είναι διετούς διάρκειας και έχει ως Φορέα-Συντονιστή το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) και ως εταίρους τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας).

Στόχοι του Έργου είναι η βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα, η αύξηση των ικανοτήτων 120-150 επαγγελματιών και εργαζόμενων στους καταυλισμούς και στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν την σεξουαλική και έμφυλη βία, η βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών του πεδίου ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος και τέλος η βελτίωση της ευαισθητοποίησης εντός της προσφυγικής κοινότητας αλλά και η ενδυνάμωση ατόμων από την κοινότητα ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές.

Για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνονται ερευνητικές δράσεις χαρτογράφησης και ανάλυσης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φαινομένου στις προσφυγικές κοινότητες στην Ελλάδα, εκπαιδευτικά εργαστήρια επαγγελματιών και εργαζομένων στο πεδίο και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης.

Το έργο αυτό έχει ολιστικό χαρακτήρα και αναμένεται να διαμορφώσει τους όρους μίας πιο στέρεης επικοινωνίας μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών που δρουν στο πεδίο του προσφυγικού (ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νομικών) αλλά και ανταπόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν για τον ίδιο τον προσφυγικό πληθυσμό.

Στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Ιδρύματος Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου EMPOWER_REF – Ενδυνάμωση Επαγγελματιών και Προσφυγικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα ώστε να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν την σεξουαλική και έμφυλη βία. (Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece). Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη των Ομάδων Εργασίας της ΓΓΙΦ, του ΚΕΣΔ και των ΓτΚ, παρουσιάστηκαν τα Πακέτα Εργασίας και οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι Εταίροι στο πλαίσιο του Έργου και συζητήθηκαν θέματα οργανωτικής λειτουργίας και δομής.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr

Το Γραφείο Τύπου,

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: 

Μετάβαση στο περιεχόμενο